školení řidičů

Školení řidičů vozidel do 3,5 t

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost:
„zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Povinnost školení řidičů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv či k jízdě používají služební nebo vlastní vozidlo.

Obsah školení

Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na pravidla provozu na pozemních komunikacích (zák. č. 361/2000 Sb.), teorii a zásady bezpečné jízdy, jednání při dopravních nehodách, následky a postihy, první pomoc při dopravních nehodách, předpisy související s provozem na pozemních komunikacích, odpovědnost řidiče při přepravě cestujících, doklady k vozidlu, technická způsobilost vozidla, preventivní údržba.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to bez ohledu na to, zda je služební či soukromé. Školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru vůči zaměstnavateli a to včetně zaměstnanců s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti.

Legislativa

školení řidičů vozidel do 3,5 tuny je vytvořeno v souladu s platnou legislativou ČR a řídí se následujícími předpisy v platném znění:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky;
  • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě;
  • Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu);
  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
  • Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích;
  • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
autoškola eTesty.cz